ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ |ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗରେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ |ସେମାନେ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁ understanding ନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ ରୋଷେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ |ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ realize ାସକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ: ଉତ୍ତମ ରନ୍ଧନ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନ |ଆମର କମ୍ପାନୀ 2018 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭରେ, ଆମେ ଅନେକ ମଡେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲୁ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ |ଆମେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 60,000 ସେଟ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରପ୍ତାନି କରୁ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସେଲରେ ରଖିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା |ସେହି ସମୟରେ, ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ କାରଖାନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ |